Entries by Ngo Chuc

Khóa học quản lý dự án chuyên nghiệp PMP

 I.Tổng quan khóa học Chuẩn mực quốc tế trong quản lý dự án chuyên nghiệp là điều quan trọng để đảm bảo một khung quản lý dự án được ứng dụng thống nhất trên toàn cầu. – Với sứ mệnh phát triển và đưa ra các chuẩn mực quản lý dự án, PMI® đã biên […]